Adatkezelési tájékoztató

1.    Bevezető

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön és gyermeke személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Székely Violeta EV (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő különös figyelmet fordít a gyermekek adatainak kezelésére.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

2.    Az Adatkezelő adatai

 • Név:           Székely Violeta egyéni vállalkozó
 • Székhely: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 19. I/4.
 • Weblap: hellorobotika.hu
 • Kapcsolattartás: Székely Violeta
 • Telefon: +36 555 7131
 • E-mail: szekely@hellorobotika.hu
 • Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
 • Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, elektronikusan az alábbi címre küldheti: viola.szekely@hellorobotika.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 • Adatfeldolgozás:           adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást
 • Harmadik országba való adattovábbítás: LinkedIn – Adatkezelő kizárólag a Rendelet 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Érintett hozzájárulásával továbbít adatokat harmadik országba

3.    Alkalmazott jogszabályok

Az általunk kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeljük, és biztosítjuk azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Jelen adatkezelési szabályzat – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)
 • Magyarország Alaptörvénye
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (továbbiakban Infotv.)
 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

4.    Adatkezelés alapelvei

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

 • jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés
 • tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával
 • átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető
 • célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzatból Ön tájékoztatást kaphat az adatkezelési célokról azok felvételétől megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]
 • adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]
 • arányosság: a természetes személyek információs önrendelkezéshez való joga kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozható. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentáljuk az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]
 • pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]
 • elszámoltathatóság: adatkezelőként felelősek vagyunk a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Úgy alakítjuk ki adatkezelési folyamatainkat, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]
 • privacy-by-design: az adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel vagyunk az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánjuk biztosítani [Rendelet 26. cikk]

5.    Az Ön Jogai

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.  Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

Hozzájárulás Szerződés teljesítése Jogi kötelezettség Jogos érdek
tájékoztatást kérése x x x x
kijavítás kérése x x x x
korlátozás x x x x
törlés x x x
tiltakozás x
adathordozhatóság x
hozzájárulás visszavonása x
panasztételi jog x x x x
jogorvoslati jog x x x x

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.

                  Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:

Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

                A helyesbítéshez való jog

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

               A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

 • Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
 • Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre.
 • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
 • Az adatkezelés jogellenesen történt.
 • Jogszabály írja elő az adatok törlését.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

                 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 • Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
 • Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.
 • Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.
 • Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

                  Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

                  A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

                  Panasztételi jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL http://naih.hu

                Jogorvoslati jog

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték.  A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

               Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén

A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban.

                Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

               A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához                                       kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

                Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

                Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.

             A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 8. cikke tartalmaz.

6.    Adatbiztonság

Az adatkezelés során kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonságra. Erre tekintettel az adatkezelési folyamatok során a „privacy-by-design” alapelve szerint járunk el. Az adatkezelési folyamatok során célunk, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentsük, illetve a személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeljük az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Fentiek érdekében az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk:

 • technikai és szervezési intézkedések az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében
 • minden adatkezelési felület jelszóval védett a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében
 • https protokoll használata a titkosítás érdekében
 • vírusírtó és tűzfal alkalmazása
 • a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét úgy biztosítjuk, hogy minden dokumentumot zárható szekrényben őrzünk
 • biztosítjuk az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét (az adatokat tartalmazó eszköz zárható helyen való tárolása)
 • gondoskodunk az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
 • biztosítjuk, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett
 • az adatfeldolgozókat is kötelezzük az adatbiztonsági követelmények betartására

Az adatbiztonsági sérülése adatvédelmi incidensnek minősül.

7.    Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A.            Érdeklődők kezelése

Adatkezelő tevékenysége során lehetővé teszi az érintettek számára, hogy szolgáltatásairól – annak igénybevételi szándékára tekintettel – érdeklődjenek, információkat kérjenek. Érintettek jellemzően e-mail, illetve telefon útján veszik fel a kapcsolatot Adatkezelővel.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím (amennyiben a megkeresés e-mailben történt)

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: a szerződéskötést megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtétele. Az adatkezelés célja a jövőbeni szerződéskötés előkészítése. Egyéb érdeklődés esetén az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet a kapcsolatfelvétellel, mint aktív magatartással ad meg.

Ön nem köteles személyes adatait megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása esetén érdeklődésére nem tudunk válaszolni.

Az adatkezelés módja: adatkezelő az adatokat nem ügyviteli rendszerében rögzíti és kezeli, hanem Google LLC által biztosított e-mail szolgáltatón keresztül érkezett megkeresés esetén az e-mail szolgáltatónál.

Az adatkezelés tárhelye a jelszóval védett.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben célja megszűnik. Adatkezelő az adatkezelést befejezi, amennyiben annak célja megszűnik. Amennyiben érintett szolgáltatás igénybe részvételi szándékától eláll, úgy Adatkezelő a személyes adatokat törli. Amennyiben érintett nem tájékoztatja Adatkezelőt döntéséről, úgy Adatkezelő legfeljebb 1 év időtartamban kezeli az adatokat.

B.            Egyedi rendezvények, workshopok szervezése

Adatkezelő tevékenysége során szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Adatkezelő a kapcsolatfelvétel módjától függetlenül határozza meg a kezelt személyes adatok körét. Adatkezelő szolgáltatását – cégek közvetlen megkeresésével – kiajánlja.

A kezelt adatok köre: kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma, számlázási név, számlázási cím, adószám (ha jogszabály előírja), bankszámlaszám (átutalással való fizetés esetén)

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, számlázás, fizetés igazolása

Az adatkezelés jogalapja az azonosítási és kapcsolattartási adatok tekintetében Adatkezelő jogos érdeke, mely a szerződéses kapcsolat fenntartásához, a együttműködés és operatív feladatok teljesítéséhez fűződik.

Adatkezelő a kapcsolatfelvételi e-mailben tájékoztatja a céget, hogy amennyiben válaszlevélben konkrét kapcsolattartó adatokat adnak meg, úgy kötelesek kapcsolattartót tájékoztatni az adatok átadásáról és Adatkezelő általi kezeléséről. Adatkezelő a tájékoztatás elmaradásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

Az adatkezelés jogalapja a számlázási adatok tekintetében az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség.

A 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a meghatározza a számla kötelező tartalmi elemeit: a számlázási nevet és a számlázási címet. A törvény szerint kötelező tartalmi elem továbbá a vevő adószáma (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 100 ezer forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi.

Adatkezelő szolgáltatásának ellenértékét az igénybe vevők átutalással fizetik ki. Az átutalás beérkezését igazoló bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél bankszámlaszámát. A fizetés igazolása a szerződés teljesítéséhez szükséges adat. A bankszámlakivonatok ezen felül a könyvelés részét képezik, így jogszabály szerint megőrizendő dokumentációnak minősülnek.

Az adatszolgálatás a szerződés kötésének és a rendezvény, workshop megtartásának feltétele, ennek elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja a szolgálatást biztosítani.

Az adatkezelés módja: Adatkezelő az adatokat elektronikusan kezeli. A számlázási adatokat Adatkezelő elektronikusan és a szamlazz.hu szolgáltatónál tárolja és kezeli. Az adatkezelés tárhelye mindenhol jelszóval védett. Az adatkezelés biztonságát jelszavas beléptetéssel, és https protokoll használatával biztosítja Adatkezelő. A bankszámlaszám tekintetében az adatkezelés módja az Adatkezelő banki adatait tartalmazó bankszámlakivonat megőrzése, illetőleg könyvelő általi tárolása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat Adatkezelő a szerződés fennállta során kezeli. A szerződés teljesítése után is kezeli Adatkezelő a megrendelő cég – személyes adatnak nem minősülő – adatait. A kapcsolattartó adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A számlázási adatok kezelésének időtartamát a 2000. évi C. törvény 169. § határozza meg 8 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség.

A bankszámlaadatok, mint a bankszámlakivonatok a könyvelés részét képezik, így ezen adatok tárolásának időtartama a jogszabály szerint 8 év.

Adattovábbítás: Adatkezelő a számlázási adatokat és a számla továbbításának adatait (e-mail cím) a számla kiállításának és megküldésének céljából a szalmazz.hu oldalra tölti fel. A számlákat Adatkezelő – a teljesítést igazoló adatokkal egyetemben – könyvelési céllal a Bába Krisztina EV-nek, mint Adatfeldolgozónak továbbítja.

C.             Szakkörön részvétel, számlázás

Adatkezelő tevékenysége során szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Érintettnek lehetősége van e-mail formájában, telefonon, személyesen, illetve az Adatkezelő által működtetett weblapon található űrlap útján megtenni a jelentkezést. Adatkezelő a kapcsolatfelvétel módjától függetlenül határozza meg a kezelt személyes adatok körét.

A kezelt adatok köre:

 • gyermek neve, gyermek életkora,
 • szülő telefonszáma, szülő e-mail címe (kizrárólag egyéni jelentkezés alapján történő szolgáltatás esetén)
 • számlázási név, számlázási cím, adószám (ha jogszabály előírja),
 • bankszámlaszám (átutalással való fizetés esetén)

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, a gyermek kora alapján korcsoportba sorolás, számlázás, fizetés igazolása

Az adatkezelés jogalapja az azonosítási és kapcsolattartási adatok tekintetében olyan szerződés teljesítése, melyben érintett az egyik fél, vagy a szerződő fél képviselője. A gyermek adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, mely az általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez fűződik.

Az adatkezelés jogalapja a számlázási adatok tekintetében az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség.

A 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a meghatározza a számla kötelező tartalmi elemeit: a számlázási nevet és a számlázási címet. A törvény szerint kötelező tartalmi elem továbbá a vevő adószáma (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 100 ezer forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi.

Adatkezelő szolgáltatásának ellenértékét az igénybe vevők átutalással fizetik ki. Az átutalás beérkezését igazoló bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél bankszámlaszámát. A fizetés igazolása a szerződés teljesítéséhez szükséges adat. A bankszámlakivonatok ezen felül a könyvelés részét képezik, így jogszabály szerint megőrizendő dokumentációnak minősülnek.

Az adatszolgálatás a szerződés kötésének és a gyermek szakköri részvételének feltétele, ennek elmaradása esetén nem tudjuk a szolgálatást biztosítani.

Az adatkezelés módja: Adatkezelő az adatokat elektronikusan rögzíti és kezeli saját tárhelyén. A számlázási adatokat Adatkezelő elektronikusan, valamint a szamlazz.hu szolgáltatónál tárolja és kezeli. Az adatkezelés tárhelye mindenhol jelszóval védett. Az adatkezelés biztonságát jelszavas beléptetéssel, és https protokoll használatával biztosítja Adatkezelő. A bankszámlaszám tekintetében az adatkezelés módja az Adatkezelő banki adatait tartalmazó bankszámlakivonat megőrzése, illetőleg könyvelő általi tárolása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat Adatkezelő a szerződés fennállta során kezeli. Tekintettel arra, hogy folyamatos szolgáltatás nyújtását biztosítja az iskolai időszakban, illetve nyári táborok keretében a nyári időszakban, az adatokat a a szerződéses kapcsolat lejártát követően 1 évig kezeli Adatkezelő (korábbi szakkörösök nyilvántartása abból a célból, ha újra járni kíván a gyermek szakkörre, az aktuális tudásával tisztában legyen adatkezelő.)

A számlázási adatok kezelésének időtartamát a 2000. évi C. törvény 169. § határozza meg 8 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség.

A bankszámlaadatok, mint a bankszámlakivonatok a könyvelés részét képezik, így ezen adatok tárolásának időtartama a jogszabály szerint 8 év.

Adattovábbítás: Adatkezelő a számlázási adatokat és a számla továbbításának adatait (e-mail cím) a számla kiállításának és megküldésének céljából a szalmazz.hu oldalra tölti fel. A számlákat Adatkezelő – a teljesítést igazoló adatokkal egyetemben – könyvelési céllal a Bába Krisztina EV-nek, mint Adatfeldolgozónak továbbítja.

D.           Panaszkezelés

Érintett bármely, Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszával fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez. A panaszkezelés módját Adatkezelő ÁSZF-e határozza meg.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím (ha e-mailen történt a megkeresés), telefonszám (ha kapcsolattartási adatot ad meg Érintett a megkeresés)

Az adatkezelés célja: fogyasztói panaszok jogszabály szerinti kezelésének biztosítása

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul. A panaszkezelés feltétele a panaszhoz kapcsolódó adatok megadása.

Az adatkezelés módja: Adatkezelő a hozzá beérkező panaszokat papír alapon tárolja. Az e-mail formájában érkezett panaszokat Adatkezelő kinyomtatja. A tárolásért felelős személy Székely Violeta, aki biztosítja a tárolás biztonságát.

Az adatkezelés időtartama: A 1997. évi CLX törvény 17/A. § határozza meg 5 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség.

E.            Könyvelési tevékenység

Adatkezelő könyvelési tevékenységét megbízási szerződés alapján a Bába Krisztina EV. végzi. A könyvelési tevékenység érdekében Adatkezelő az általa kezelt adatokat átadja a Bába Krisztina EV-nek, mind Adatfeldolgozónak. Az Adatfeldolgozó kizárólag Adatkezelő érdekében, Adatkezelő utasítása alapján kezeli az adatokat.

A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, adószám (ha jogszabály előírja), bankszámlaszám.

Az adatkezelés célja: számlázásra és könyvelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség.

A 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a meghatározza a számla kötelező tartalmi elemeit: a számlázási nevet és a számlázási címet. A törvény szerint kötelező tartalmi elem továbbá a vevő adószáma (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a számla ÁFA értéke eléri a 100 ezer forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, az adatszolgálatás elmaradása esetén a szolgálatás nem teljesíthető.

Az adatkezelés módja: Adatkezelő az adatokat ügyviteli rendszerében rögzíti és kezeli, illetve az Adatfeldolgozónak továbbít. Adatfeldolgozó közvetlen a szamlazz.hu oldalról kapja meg az adatokat, melynek belejelentése megtörtént az üzemeltetetőhöz. A bankszámlakivonatok továbbítása adatfeldolgozónak elektronikus úton történik. Adatfeldolgozó a papír alapú adatokat elektronikusan dolgozza fel, majd ezt követően tárolja saját rendszerében.

Az adatkezelés időtartama: A számlázási adatok kezelésének időtartamát a 2000. évi C. törvény 169. § határozza meg 8 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség.

Adattovábbítás: Adatkezelő a számlázási adatokat – a teljesítést igazoló adatokkal egyetemben – könyvelési céllal a Bába Krisztina EV-nek, mint Adatfeldolgozónak továbbítja.

F.            Diákmunkások adatainak kezelése

A kiválasztott diákmunkás adatainak kezelése tipikusan az elszámolás alapját képező jelenléti ív kitöltéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel

Az adatkezelés jogalapja: a név és az adóazonosító jel a teljesítésigazoláshoz szükséges adat, az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség. A kapcsolattartási adatok kezelésének jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, mely a munkafolyamatok zavartalan biztosításához fűződik.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja foglalkoztatni az Érintettet.

Az adatkezelés módja: Papír alapon.

Az adatkezelés időtartama: A közös munka fennállásáig.

G.           Adatfeldolgozók adatainak kezelés

Adatkezelő kezeli szerződéses, Adatfeldolgozó partnerei adatait, illetve a jogszabály szerint ezen adatok egy részét közzé is teszi. Adatfeldolgozók tipikusan gazdasági társaságok, azonban egyéni vállalkozó adatfeldolgozó esetén személyes adatok is érintettek ezen tevékenység kapcsán.

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, kapcsolattartási adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Adatfeldolgozókkal kötött szerződések teljesítése; a számlázási adatok tekintetében a gazdasági társaságok (illetve egyéni vállalkozó) közötti számlák adattartalma a könyvelési tevékenység szerinti adatkezelés alá esik, azaz jogszabályi kötelezettség.

Speciális esetben – pl. futárszolgálat – minden egyes megrendelés külön szerződésben kerül rögzítésre. Így az adatkezelés jogalapját a következő megrendelés előkészítése, illetve a folyamatos kapcsolattartás alapozza meg.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az adatfeldolgozóval való együttműködés ellehetetlenül.

Az adatkezelés módja: adatkezelő az adatokat nem ügyviteli rendszerében rögzíti és kezeli, hanem papír alapon tárolja ezen szerződéseket, illetve a kapcsolattartási adatok nem kerülnek nyilvántartási rendszerbe.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben célja megszűnik. Adatkezelő az adatkezelést befejezi a szerződés megszűnésével. Ezen túlmenő időszakban kizárólag a könyveléssel kapcsolatos adatokat kezeli.

H.           Workshopon és rendezvényeket résztvevők képmásának kezelése

Adatkezelő különböző szakkörök, események alkalmával fényképfelvételeket, videót készít. A fényképfelvételeken megjelennek Adatkezelő által szervezett szakkörön, rendezvények résztvevő személyek.

Adatkezelő – érintetti erre vonatkozó hozzájárulása esetén – az így készült felvételeket közzéteszi online felületeken, vagy egyéb dokumentumokban, illetve átadhatja a workshop végén megbízó részére.

Adatkezelő kifejezetten tájékoztatja érintetteket az adatkezelés módjáról, és hozzájárulásukat kéri az adatkezeléshez. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a hozzájárulásukat bármikor, indokolás nélkül visszavonhatják.

Kezelt adatok köre: képmás, név, születési dátum.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő tevékenységének bemutatása, népszerűsítése, események dokumentálása, a hozzájárulás dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulása

A hozzájárulás elmaradása nem akadálya a workshopon vagy rendezvényen történő részvételnek.

Az adatkezelés módja: adatkezelő az adatokat saját számítógépén tárolja, nem kerülnek nyilvántartási rendszerbe. Adatkezelő a hozzájárulásokat digitalis formában tárolja számítógépén. A számítógép jelszóval védett.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés megszűnik, amennyiben célja megszűnik, illetőleg amennyiben érintett a hozzájárulását visszavonja.

I.             Weboldal látogatói adatainak kezelése

Sok más honlaphoz hasonlóan mi is úgynevezett „cookie-kat” használunk. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket egy honlapszerver továbbít az Ön merevlemezére. Ezáltal automatikusan bizonyos adatok kerülnek hozzánk, pl. az Ön IP-címének, az Ön által használt böngészőnek, az Ön gépének operációs rendszerének, és az Ön internetkapcsolatának adatai.

A cookie-k nem használhatók programok indítására, vagy vírusok más számítógépre történő átvitelére. A cookie-k által tartalmazott információkkal megkönnyítjük navigációját és lehetővé tesszük honlapjaink hibátlan megjelenését. Az általunk rögzített adatok egyetlen esetben sem kerülhetnek harmadik személyhez, és az Ön engedélye nélkül személyes adatokkal sem vezethetők össze.

Az általunk üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google LLC végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

A a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtatunk. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a weboldalunkról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák az Ön személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

Honlapunkra természetesen cookie-k nélkül is ellátogathat. A cookie-k használatát Ön saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html

8.    Adatfeldolgozók

A szolgáltatások fenntartása, az adminisztratív feladatok ellátása, illetőleg az ügyvitel biztosítása céljából adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Adatfeldolgozó az természetes vagy jogi személy, szerv, mely felhatalmazásunkkal, az általunk adott utasítások szerint kezel adatokat.

Annak érdekében, hogy az Ön jogai ne sérüljenek, kizárólag olyan adatfeldolgozónak adunk át adatot, mely a Rendelet hatálya alá tartozik, így vonatkoznak rá a hatályos jogszabályok.

Tevékenységünk során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítunk adatot.

név székhely adószám cégjegyzékszám
3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós

Brassó utca 4/A.

22206118-2-13, HU22206118 13-06-055290
továbbított adatok: bejövő és kimenő üzenetek szolgáltatója,

hírlevél szolgáltatás

adattovábbítás célja: belső adminisztráció megkönnyítése
szamlazz.hu

KBOSS.hu Kft

1031 Budapest, Záhony utca 7. 13421739-2-41 01-09-303201
továbbított adatok: számlázáshoz kapcsolódó adatok: számlázási név és számlázási cím adattovábbítás célja: számlázási szolgáltatás végzés
Császár Csaba e.v  56808100-1-33 55495846 (egyéni vállalkozói ig.)
továbbított adatok: számlázáshoz kapcsolódó adatok: számlázási név és számlázási cím

bankszámlakivonat, mint fizetés adatai

adattovábbítás célja: könyvelési szolgáltatás végzés
LinkedIn 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA
továbbított adatok: képmás adattovábbítás célja: az események bemutatása
diákmunkás
továbbított adatok: gyermekek neve adattovábbítás célja: jelenléti ív kitöltése a szakkörön, rendezvényen résztvevőkről (teljesítésigazolás)

Az Európai Unióban működő adatfeldolgozók meg kell, hogy feleljenek a Rendelet követelményeinek. A harmadik országba való adattovábbítás esetén azonban meg kell bizonyosodnunk, hogy az általunk továbbított adatokat kizárólag olyan jogi személyek kezelik, akik megfelelnek a Rendelet szabályainak.

Adatkezelő a Google LLC szolgáltatásait használja, mely biztostja, hogy az adatkfeldolgozónak átadott adatok tárolása és kezelése az Európai Unió terültén történik és megfelel a Rendelet követelményeinek.

A LinkedIn harmadik országban található adatfeldolgozó. Adatkezelő kizárólag a Rendelet 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Érintett kifejezett hozzájárulásával továbbít adatot harmadik országbeli adatfeldolgozó részére.

9.    Jogorvoslati tájékoztatás

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

 • Név: Székely Violeta
 • Cím: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 19. I/4.
 • E-mail cím: viola.szekely@hellorobotika.hu
 • Telefon: +36 (70) 555 7131

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL http://naih.hu