Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön és gyermeke személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Székely Violeta EV (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő különös figyelmet fordít a gyermekek adatainak kezelésére.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az adatkezelő adatai

 • Név: Székely Violeta egyéni vállalkozó
 • Székhely: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 19. I/4.
 • Weblap: hellorobotika.hu
 • Kapcsolattartás: Székely Violeta
 • Telefon: +36 70 555 7131
 • E-mail: info@hellorobotika.hu
 • Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
 • Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, elektronikusan az alábbi címre küldheti: info@hellorobotika.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 • Adatfeldolgozás:  adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást
 • Külföldi adattovábbítás: Google LLC.,  Hubspot Inc., Facebook Inc.

Alkalmazott jogszabályok

Az általunk kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeljük, és biztosítjuk azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Jelen adatkezelési szabályzat – különösen, de nem kizárólagosan – a következő jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban Rendelet)
 • Magyarország Alaptörvénye
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (továbbiakban Infotv.)
 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 Adatkezelés alapelvei

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

 • jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés
 • tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával
 • átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető
 • célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzatból Ön tájékoztatást kaphat az adatkezelési célokról azok felvételétől megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]
 • adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]
 • arányosság: a természetes személyek információs önrendelkezéshez való joga kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozható. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentáljuk az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]
 • pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]
 • elszámoltathatóság: adatkezelőként felelősek vagyunk a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Úgy alakítjuk ki adatkezelési folyamatainkat, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]
 • privacy-by-design: az adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel vagyunk az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánjuk biztosítani [Rendelet 26. cikk]

Adatkezelési célok

A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

 • a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • lehetséges ügyfelek számára tájékoztatás nyújtása;
 • diákmunkások adatainak kezelése;
 • belső adminisztráció megkönnyítés;
 • törvényi kötelezettség (pl.: számviteli kötelezettségek)

A konkrét adatkezelési célokat a tájékoztató mellékletét képező adatvagyon leltár táblázatban találja.

Jogalapok az Ön személyes adatainak kezeléséhez

Az Ön személyes adatait az alábbi – Rendeletben nevesített – jogalapok alapján kezeljük:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 • ügyfelek adatainak kezelése: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • fényképek, videófelvételek készítése, közzététele: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

A konkrét adatkezelési jogalapokat a tájékoztató mellékletét képező adatvagyon leltár táblázatban találja.

Az Ön jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Ha kérdése merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatban, kérem, hogy keressen minket elérhetőségeinken.

Adatbiztonság

Az adatkezelés során kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonságra. Erre tekintettel az adatkezelési folyamatok során a „privacy-by-design” alapelve szerint járunk el. Az adatkezelési folyamatok során célunk, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentsük, illetve a személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeljük az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.

Fentiek érdekében az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk:

 • technikai és szervezési intézkedések az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében
 • minden adatkezelési felület jelszóval védett a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében
 • https protokoll használata a titkosítás érdekében
 • vírusírtó és tűzfal alkalmazása
 • a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét úgy biztosítjuk, hogy minden dokumentumot zárható szekrényben őrzünk
 • biztosítjuk az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét (az adatokat tartalmazó eszköz zárható helyen való tárolása)
 • gondoskodunk az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
 • biztosítjuk, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett
 • az adatfeldolgozókat is kötelezzük az adatbiztonsági követelmények betartására

Az adatbiztonsági sérülése adatvédelmi incidensnek minősül.

Milyen adatokat kezelünk? (Nyilvántartás)

A Rendelet 30. cikke alapján nyilvántartást vezetünk a kezelt adatokról. Jelen tájékoztató mellékleteként találhatja a táblázatot, melyben pontosan feltüntetjük, hogy mely érintettek, mely adatkategóriát, milyen célból és jogalappal, meddig kezeljük.

Adatfeldolgozók

A szolgáltatások fenntartása, az adminisztratív feladatok ellátása, illetőleg az ügyvitel biztosítása céljából adatfeldolgozókat vehetünk igénybe.

Adatfeldolgozó az természetes vagy jogi személy, szerv, mely felhatalmazásunkkal, az általunk adott utasítások szerint kezel adatokat.

Annak érdekében, hogy az Ön jogai ne sérüljenek, kizárólag olyan adatfeldolgozónak adunk át adatot, mely a Rendelet hatálya alá tartozik, így vonatkoznak rá a hatályos jogszabályok.

Tevékenységünk során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítunk adatot.

névszékhelyadószámcégjegyzékszám
Google LLC1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043
továbbított adatok:bejövő és kimenő üzenetek szolgáltatója,

hírlevél szolgáltatás

adattovábbítás célja:belső adminisztráció megkönnyítése
szamlazz.hu

KBOSS.hu Kft

1031 Budapest, Záhony utca 7.13421739-2-4101-09-303201
továbbított adatok:számlázáshoz kapcsolódó adatok: számlázási név és számlázási címadattovábbítás célja:számlázási szolgáltatás végzés
Bába Krisztina egyéni vállalkozó2030 Érd, Tetőfedő utca 47.76139170-1-3334466485 (regisztrációs szám)
továbbított adatok:számlázáshoz kapcsolódó adatok: számlázási név és számlázási cím

bankszámlakivonat, mint fizetés adatai

adattovábbítás célja:könyvelési szolgáltatás végzés
Hubspot Inc.25 First St., 2nd floor

Cambridge, Massachusetts 02141.

továbbított adatok:ügyviteli szoftverben tárolt adatokadattovábbítás célja:ügyviteli szolgáltatás ellátása
Facebook Inc.Menlo Park, Kalifornia, US
továbbított adatok:képmásadattovábbítás célja:az események, szakkörök bemutatása
diákmunkás
továbbított adatok:gyermekek neveadattovábbítás célja:jelenléti ív kitöltése a szakkörön, rendezvényen résztvevőkről (teljesítésigazolás)

Az Európai Unióban működő adatfeldolgozók meg kell, hogy feleljenek a Rendelet követelményeinek. A harmadik országba való adattovábbítás esetén azonban meg kell bizonyosodnunk, hogy az általunk továbbított adatokat kizárólag olyan jogi személyek kezelik, akik megfelelnek a Rendelet szabályainak.

A Facebook Inc, a Google LLC és a Hubspot Inc harmadik országban található adatfeldolgozók. Az Európai Unió és a USA között létrejött „Privacy Shiled” egyezmény szerint azon adatkezelők és adatfeldolgozók, melyek szerepelnek a „Privacy Shield” listán, megfelelnek az Európai Unió Rendeletének.

A Facebook Inc, a Google LLC és a Hubspot Inc szerepelnek a „Privacy Shield” listán, így megfelelnek a Rendelet követelményeinek.

Bővebb tájékoztatót az alábbi linkeken talál az általunk alkalmazott adatfeldolgozók vonatkozásában:

https://www.facebook.com/about/privacyshield

https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr

https://policies.google.com/privacy

A weblap látogatóinak adatai:

Sok más honlaphoz hasonlóan mi is úgynevezett “cookie”-kat használunk. A cookie-k kis szövegfájlok, amelyeket egy honlapszerver továbbít az Ön merevlemezére. Ezáltal automatikusan bizonyos adatok kerülnek hozzánk, pl. az Ön IP-címének, az Ön által használt böngészőnek, az Ön gépének operációs rendszerének, és az Ön internetkapcsolatának adatai.

A cookie-k nem használhatók programok indítására, vagy vírusok más számítógépre történő átvitelére. A cookie-k által tartalmazott információkkal megkönnyítjük navigációját és lehetővé tesszük honlapjaink hibátlan megjelenését. Az általunk rögzített adatok egyetlen esetben sem kerülhetnek harmadik személyhez, és az Ön engedélye nélkül személyes adatokkal sem vezethetők össze.

Az általunk üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google LLC végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

A Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtatunk. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a weboldalunkról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák az Ön személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

Honlapunkra természetesen cookie-k nélkül is ellátogathat. A cookie-k használatát Ön saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

http://www.google.com/privacy.html

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Fényképek és videók kezelése

A különböző eseményeken, rendezvényeken fényképfelvételeket, videofelvételeket készítünk. A felvételeken megjelenhetnek a résztvevők (gyermekek, szülők).  A felvételeket szívesen közzétesszük online felületeken.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ezen pontban foglalt adatkezelés, kizárólag az Önök hozzájárulásával történhet.

A GDPR alapján a 16 év alatti gyermek nem jogosult önállóan hozzájárulni adatai kezeléséhez, ezért az adatkezelésre a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulásával történik. A szülő a hozzájárulást online formában, vagy papír alapon adhatja meg. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Bár a gyermek nem adhat önálló hozzájárulást, nekünk fontos a véleményük. Ezért külön tájékoztatjuk a gyermekeket az adatkezelés módjáról.

Jogorvoslati tájékoztatás

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

 • Név: Székely Violeta
 • Cím: 2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 19. I/4.
 • E-mail cím: info@hellorobotika.hu
 • Telefon: +36 70 555 7131

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 1 391-1400
 • Fax: +36 1 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL http://naih.hu

Budaörs, 2018. május 25.

Székely Violeta, adatkezelő